Base On-line

Tràmits

Bonificacions de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Bonificacions

En les ordenances fiscals, els ajuntaments poden regular les següents bonificacions sobre la quota de l’impost, així com altres aspectes substantius i formals:

 • a) Una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’interès especial o utilitat municipal, ja sigui perquè ho justifiquen circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació. Correspon al ple de la corporació fer aquesta declaració. I, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria simple dels membres del ple.
   
 • b) Una bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres a les quals s’incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada al fet que les instal•lacions per produir calor incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent de l’administració competent.
  La bonificació que preveu aquest paràgraf s’aplica a la quota resultant d’aplicar la bonificació a què es refereix el paràgraf a) anterior.
   
 • c) Una bonificació de fins al 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres vinculades als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.
  La bonificació que preveu aquest paràgraf s’aplica a la quota resultant d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs a) i b) anteriors.
   
 • d) Una bonificació de fins al 50% a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial.
  La bonificació que preveu aquest paràgraf s’aplica a la quota resultant d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.
   
 • e) Una bonificació de fins al 90% a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.
  La bonificació que preveu aquest paràgraf s’aplica a la quota resultant d’aplicar les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors.

Entre d’altres matèries, l’ordenança fiscal ha de determinar si totes o algunes de les bonificacions esmentades són o no aplicables simultàniament.

Tràmits Relacionats