Base On-line

BASE

Convocatòries de personal

Convocatòries de personal

La Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms desenvolupen les seves activitats amb l’estructura formal dels empleats públics, classificats en funcionaris i laborals, els quals ocupen els llocs de treball permanents establerts en les relacions de llocs de treball.

Totes les places vacants existents, que es necessiten cobrir de forma permanent, es relacionen a l‘Oferta Pública d’Ocupació que es publica en el primer trimestre de l’any natural.

El sistema per proveir les places vacants podrà ser mitjançant l’oposició, el concurs o el concurs-oposició i les regles que regeixen qualsevol procés selectiu anualment previst, es regeixen sota les directrius anualment aprovades per a l’oferta pública de l’any natural i es poden consultar a les Bases Generals. Així mateix, cada convocatòria determina els requisits específics per a cada procés selectiu i es poden consultar a les Bases Específiques de cada una.

Quan sigui necessari cobrir necessitats de caràcter temporal, la provisió dels llocs de treball vacants temporals es realitza sota les mateixes directrius que per accedir a les vacants definitives, a través d’Interinatges i Borses de treball.

Podeu trobar tota la informació al portal corporatiu de la Diputació de Tarragona.