Base On-line

BASE

Principis estratègics

Missió

BASE-Gestió d’Ingressos és un Organisme Autònom de la Diputació de Tarragona, que es regeix sota el principi d’autofinançament, la finalitat del qual és l’exercici de les facultats que els ajuntaments, ens independents i altres administracions públiques deleguen o encomanen en la gestió integral dels seus ingressos, en funció de les diverses formes d’actuació, col·laboració i relacions interadministratives,

Els serveis bàsics que s’ofereixen són:

 • Gestió, liquidació, recaptació, inspecció i comprovació de tot tipus de tributs, preus públics i resta d'ingressos de dret públic i privat.
 • Informació, assistència, orientació, assessorament i finançament a les Administracions Públiques gestionades.
 • Elaboració i manteniment dels sistemes d’informació que permeten la prestació dels serveis.
 • Realització de les activitats connexes o complementàries que siguin necessàries per millorar l’eficàcia en la seva actuació així com facilitar als ciutadans el compliment de les seves obligacions fiscals.

Visió

Configurar a BASE-Gestió d’Ingressos en un model de referència, dins del conjunt de les administracions públiques, posant l’accent en la millora contínua de la prestació dels serveis que configuren la missió, sota els principis de:

 • Eficàcia
 • Innovació tecnològica
 • Eficiència

Valors

La nostra missió i visió, s'assoleixen posant en pràctica els valors corporatius següents:

 • Integritat: Mantenir amb fermesa la coherència interna per ser confiable.
 • Relacions interpersonals: Generar el clima emocional adequat per establir una bona relació amb tots els grups d'interès.
 • Treball en equip: Generar un comportament de cooperació entre les persones de l'equip per facilitar la consecució dels seus objectius.
 • Millora contínua: Impulsar una actitud de millora i innovació personal i col·lectiva per millorar l'organització.
 • Assolir resultats: Promoure l'obtenció de resultats equilibrats i estar motivat per aconseguir-los. 
 • Transparència: Garantir la transparència en la gestió i en l'ús dels recursos que la societat posa a la nostra disposició.

 

EFQM 500+