Base On-line

BASE

Entitats col·laboradores

Entitats col·laboradores

Segons els articles 60 i 62 de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i recaptació de BASE:

  • Seran entitats col·laboradores en la recaptació, les entitats de crèdit autoritzades per al cobrament dels ingressos facturats per l'organisme.
  • Les funcions que han d'exercir les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació seran les que s'especifiquin en els convenis corresponents.
  • Les entitats col·laboradores no tindran, en cap cas, el caràcter d'òrgans de la recaptació.

Relació d'entitats financeres col·laboradores de BASE