Redacció Projecte Bàsic i d'Execució de l'Edifici destinat a seu social de BASE

04/02/2010

Núm. de l’expedient: 2009010066

Objecte: Contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució d’un edifici destinat a seu social de BASE-Gestió d’Ingressos, així com la direcció tècnica i facultativa, redacció del pla de seguretat i salut i preparació  de la documentació necessària per a l’obtenció de l’oportuna llicència ambiental.

Més informació: