Aprovació inicial del projecte bàsic de construcció de l’edifici destinat a la nova seu central de BASE-Gestió d’Ingressos a Tarragona

16/09/2010 | Joan Carles Bertomeu Blanch

El Consell Rector de BASE, en la sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2010, per unanimitat dels membres assistents, va prendre el següent acord:

En data 26 de maig de 2010 es va signar el contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució de l’edifici destinat a seu social de BASE amb l’empresa MMI GESTIÓ D´ARQUITECTURA I PAISATGE SLP amb NIF B62356654, pel preu de l’import de quatre-cents quaranta-cinc mil euros (445.000,00) més vuitanta mil cent (80.100,00) en concepte d’IVA (18%), amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i a la seva oferta.

En data 26 de juliol de 2010, l’empresa MMI GESTIÓ D´ARQUITECTURA I PAISATGE SLP ha presentat el projecte d’obres basic, que consta a l’expedient.

En data 9 de setembre de 2010 l’arquitecte i responsable tècnic d’Equips i Instal•lacions ha emès informe favorable sobre el compliment de la normativa i les prescripcions que regulin la matèria.

La quantia del contracte d’execució de l’esmentat projecte supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, és a dir 1.450.000,00 euros, per tant, l’òrgan competent per adjudicar el contracte és el Consell Rector, de conformitat amb l’article 9.13 dels Estatuts de l’Organisme, Bases d’execució del pressupost de BASE i de la Diputació de Tarragona, l’article 34.1.K) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local (en endavant LRBRL), l’article 274.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, (en endavant TRLMRLC).

L’òrgan competent per aprovar el projecte d’obres és el Consell Rector, atès que és l’òrgan competent per a la contractació de la seva execució, d’acord amb l’art. 34.1.l) de la LRBRL.

Per tot això, S’ACORDA:

Primer: Aprovar inicialment el projecte bàsic de construcció de l’edifici destinat a la nova seu central de BASE-Gestió d’Ingressos a Tarragona.

Segon: Exposar el projecte al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant trenta dies, i notificar individualment a les persones directament afectades per a la formulació de reclamacions i al•legacions i sol•licitar les llicencies i autoritzacions pertinents.“

El qual s’exposa al públic, a la Secretaria de l’Organisme, en horari d’oficina (de 9 a 14 hores), de dilluns a divendres no festius, per un termini de trenta dies hàbils per tal que es puguin formular reclamacions i al•legacions.

Un cop finalitzat el termini indicat sense que es presenti cap reclamació o al•legació, l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu.

Tarragona, 15 de setembre de 2010

El secretari p.d.
Joan Carles Bertomeu Blanch