IVTM - Alta del vehicle

Condicions

L’alta d’un vehicle nou s’ha de tramitar davant la Direcció General de Trànsit.

Al mateix temps que es fa aquest tràmit, i amb anterioritat a la matriculació, cal adreçar-se a BASE i liquidar l’impost de vehicles de tracció mecànica corresponent al municipi que figuri en el DNI, mitjançant l’autoliquidació corresponent.

Consulteu les tarifes aprovades del vostre municipi.

La quota per la qual cal tributar es prorratejarà trimestralment; és a dir, per un vehicle comprat al mes de maig, s’han de liquidar tres trimestres, ja que s’entén que tan sols s’ha extingit un únic trimestre durant aquest any.

Documentació

  • L’original de la fitxa tècnica del vehicle o, si s’ha perdut, una declaració jurada.
  • L’original i una fotocòpia del DNI en vigor del titular o titulars del vehicle.
  • Autoliquidació del vehicle, que es lliurarà previ pagament a BASE.
  • Si es sol•licita mitjançant un representant:

Tràmit on-line per a Gestors

Adhesió per a presentar declaracions d'alta de l'IVTM

Atesa la necessitat que qualsevol professional o empresari vinculat amb el sector de l’automoció pugui actuar per compte de tercers en els tràmits d’alta de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica des de qualsevol lloc d’Espanya, BASE-Gestió d’Ingressos obre, a partir del dia 04/12/2013, la possibilitat de que aquests professionals i empresaris puguin adherir-se a les condicions establertes per la presentació de les declaracions d’alta d’aquest impost.

Per poder-se adherir s’hauran d’adreçar al correu ens@base.cat, adjuntant còpia del model 036 de l’AEAT, on s’indiqui la categoria de l’activitat realitzada, així com el document d’adhesió que figura en aquesta mateixa pàgina.

El document d’adhesió s’haurà de remetre posteriorment per correu ordinari a BASE-Gestió d’Ingressos, C. de Pere Martell, 2, 43001 Tarragona.

Per altra part, recordem que per les tramitacions de tercers hauran de signar la corresponent declaració de representació que mantindrà aquest professional o empresari en el seu poder fins que BASE-Gestió d’Ingressos li requereixi la mateixa.

Impresos i models: