Protecció de dades personals

El reconeixement del dret fonamental a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge inclou la garantia i la protecció de les dades personals enteses com qualsevol informació relativa a la persona física que la identifiqui.

Les administracions públiques, en compliment de les seves competències, poden recollir i tractar dades personals sempre que el tractament sigui adequat, pertinent i no excessiu en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'obtenen.

En aquest marc, BASE - Gestió d’Ingressos compleix estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adopta les mesures legalment exigibles per a protegir-les, preservant-ne la privacitat i la confidencialitat.

En tot cas, qualsevol persona que facilita dades de caràcter personal a BASE - Gestió d’Ingressos pot exercir-hi els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, d'acord amb el que estableix el Reglament europeu 2016/679 general de protecció de dades.

Drets de la ciutadania

Dret d’accés

El dret d'accés faculta l'interessat a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, el temps de conservació, d'on s'han tret, i si s'han comunicat o es pretenen comunicar i a qui. Es pot facilitar una còpia de les dades tractades.

Podeu exercir el dret d'accés mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret de rectificació

El dret de rectificació faculta l'interessat a sol·licitar que es rectifiquin les dades inexactes o que es completin les incompletes. Aquest dret es pot exercir sobre totes les dades tractades o sobre algunes en concret, d'acord amb la petició de l'interessat i les finalitats del tractament.

Podeu exercir el dret d'accés mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret de supressió

El dret de supressió faculta l'interessat a sol·licitar la supressió de les dades quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida i el tractament, quan hagin estat tractades de manera il·lícita, quan s'hagin de suprimir per obligació legal, i quan l'interessat retiri el consentiment en què es basava el tractament o quan s'hi oposi (i no prevalguin altres motius legítims).

Aquest dret no s'aplica quan BASE - Gestió d’Ingressos ha de tractar les dades per obligació legal, ha d'acomplir una missió efectuada en interès públic o ha d'exercir el poder públic que li correspon; quan la finalitat del tractament sigui l'arxiu en interès públic o sigui la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Podeu exercir el dret d'accés mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret d’oposició

El dret d'oposició faculta l'interessat a sol·licitar que no es tractin les seves dades per uns motius relatius a una situació personal concreta. Aquest dret no es pot exercir en cas que el tractament sigui necessari per a l'acompliment d'una missió efectuada en interès públic o en l'exercici de poders públics de BASE - Gestió d’Ingressos.

Podeu exercir el dret d'accés mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret de portabilitat

El dret a la portabilitat de les dades permet obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable quan el tractament s'efectua per mitjans automatitzats, i comunicar-les a un altre responsable que fixi l'interessat, sense que ho impedeixi el responsable al qual les havia facilitades, sempre que les dades hagin estat recollides amb el consentiment de l'interessat o en una relació contractual. Aquest dret no s'aplica quan l'Administració tracta les dades de l'interessat per a complir una missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics.

Podeu exercir el dret d'accés mitjançant el tràmit de sol·licitud.

Dret a la limitació del tractament

El dret a la limitació del tractament faculta l'interessat a sol·licitar a la BASE - Gestió d’Ingressos la limitació del tractament de les dades quan n'impugna la inexactitud (mentre el responsable o encarregat del tractament les verifica); quan el tractament s'ha efectuat de manera il·lícita i l'interessat s'oposa a suprimir-les; quan ja no són necessàries però l'interessat les vol conservar per a formular, exercir o defensar reclamacions, o quan l'interessat s'oposa al tractament mentre es verifica si els motius legítims de BASE - Gestió d’Ingressos prevalen per sobre dels seus.

En aquests casos, les dades només es podran tractar amb el consentiment de l'afectat o l'interessat, per a protegir els drets d'una altra persona o per raons d'interès públic.

Comunicació sobre la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament

BASE - Gestió d’Ingressos comunicarà, sempre que sigui possible i no representi un esforç desproporcionat, qualsevol rectificació o supressió de dades personals, o limitació del tractament, als destinataris als quals hagi comunicat dades personals.

Reclamació per manca de resposta o per resposta insatisfactòria

Davant de la denegació, total o parcial, de l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, o davant de la desestimació de la sol·licitud de l'interessat, BASE - Gestió d’Ingressos posa a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (s.dpd@base.cat).Si malgrat això, l'interessat no se sent satisfet amb el sentit, el termini o qualsevol altre aspecte de la resposta, pot presentar una reclamació al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).