Presentació

BASE-Gestió d'Ingressos és l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos que els ajuntaments, els ens independents i d'altres administracions li deleguen.

Els serveis bàsics que s’ofereixen són:

  • La gestió, liquidació, recaptació, inspecció i comprovació de tot tipus de tributs, preus públics i resta d'ingressos de dret públic i privat.
  • La Informació, assistència, orientació, assessorament i finançament a les Administracions Públiques gestionades.
  • L'elaboració i manteniment dels sistemes d’informació que permeten la prestació dels serveis.
  • La realització de les activitats connexes o complementàries que siguin necessàries per millorar l’eficàcia en la seva actuació.

BASE-Gestió d'Ingressos, a més de ser un organisme autofinançat,  actua sota els principis d'eficàcia, d'innovació tecnològica i d'eficiència, amb voluntat d’una millora constant dels serveis que ofereix.