Organització i normativa

Òrgans de Govern

Els òrgans de Govern de BASE són el Consell Rector, el president i el vicepresident. La composició, les atribucions i el règim jurídic són els que contenen els Estatuts de BASE.

Membres del Consell Rector de BASE

President : Il·ltre. Sr. Eduard Rovira i Gual

Vocals:

Il·ltre. Sr. Enric Adell i Moragrega

Il·ltre. Sra. Camí Mendoza i Mercè

Molt Il·ltre. Sr. Adam Tomàs i Roiget

Il·ltre. Sr. Pere Segura Xatruch

Il·ltre. Sr. Joan Josep García Rodriguez

Il·ltre. Sra. Marta Blanch Figueras

Il·ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon

Il·ltre. Sr. Ramon Ferré Solé

Il·ltre. Sr. Salvador Ferré Budesca

Il·ltre. Sr. Rubén Viñuales Elías


 

Secretària general: Sra. Pilar Sánchez Peña
Interventor: Sr. Tomàs Carbonell Vila
Tresorer : Sr. Francesc Cid Grau
Cap de l'OA:
Gerent coordinador de serveis: Sr. Enrique Llorca Ayora
Secretari p.d.: Sr. Manel Jardí Boquera
 

Normativa