Validació de documents

Podeu comprovar l'autenticitat d'un document emès per BASE introduïnt el Codi Segur de Verificació (CSV) i el codi de la imatge:

      

Codi imatge:

Recarrega imatge