Multes i sancions

Municipis que tenen delegada la gestió de les denuncies de trànsit a la Diputació de Tarragona

Alcanar, Alcover, L’Aldea, Altafulla, Amposta, L’Arboç, Calafell, Camarles, Cambrils, Constantí, Cornudella de Montsant, Creixell, Cunit, Deltebre, L’Espluga de Francolí, Falset, Flix, Gandesa, Montbrió del Camp, Mont-roig, Móra d’Ebre, Els Pallaresos, El Perelló, La Pobla de Mafumet, Riudoms, Roquetes, Salou, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Coloma de Queralt, Santa Oliva, La Sénia, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Ulldecona, El Vendrell, Vandellòs-Hospitalet, Vila-seca, Vimbodí-Poblet i Vinyols i els Arcs.

Gravetat infraccions de trànsit

Les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus, segons es detalla a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. Reial decret legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre.

Import de les sancions

 • Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de fins 100 €.
 • Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 200 € (excepte les del quadre de velocitats). 
 • Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 500 € (excepte les del quadre velocitats, les multes per no identificar conductors que seran el doble en infraccions origen lleus, o del triple en infraccions origen greus o molt greus, i les de portar instal•lat inhibidors de radar que seran de 6.000 €).

  Serà sancionat amb multa de 1.000 € els següents casos:
  • Conduir amb presencia en l’organisme de drogues.
  • Conduir amb una taxa d’alcohol superior a l’establerta reglamentàriament quan el conductor hagi estat sancionat en l’any immediatament anterior per excedir la taxa d’alcohol permesa, així com el que circula amb una taxa que superi el doble de la permesa.
  • Incomplir els conductors de vehicles i altres usuaris de la via quan es trobin implicats en algun accident de trànsit o hagin comés una infracció, de sotmetre’s a les proves per la detecció d’alcohol o de la presencia de drogues en l’organisme.

Aquests imports estan unificats sigui qui sigui l'organisme que imposi la sanció o el lloc on es cometi la infracció.

Multes per no identificar el conductor responsable de la infracció

La LSV preveu els següents casos per identificar conductor:

El titular, persona física o jurídica, podrà identificar el conductor responsable de la infracció, però ara no hi ha l'obligació d'identificar el conductor quan la denúncia sigui d'estacionament, malgrat que es tracti d'una persona jurídica. Només serà obligatori per les persones jurídiques identificar el conductor responsable de la infracció quan la denúncia sigui de moviment.

Si en el cas d'estar obligat a identificar no ho fa, o en tots els casos que s'identifiqui de forma no veraç, l'import de la multa generada es calcula en relació a l'import de la multa d'origen:

 • Si la infracció és lleu, serà el doble de l'import de la multa original (si era una multa de 70 €, la multa generada per no identificar serà de 140 €) 
 • Si la infracció és greu o molt greu, serà el triple de l'import de la multa original (si era una multa de 200 €, la multa generada per no identificar serà de 600 € o si era de 500 €, la multa generada serà de 1.500€)

Responsabilitat

La persona responsable és l'autor del fet, però tenint en compte els següents casos:

 • La responsabilitat del no us del casc per part del passatger es trasllada al conductor del vehicle. 
 • Si ni en el moment de la infracció ni posteriorment s'identifica el conductor, el responsable serà la persona que figuri al Registre de conductors habituals o en el seu defecte el titular del vehicle.
 • En el cas de vehicles de lloguer el responsable serà l'arrendatari.
 • És responsabilitat del propietari d'un vehicle assegurar-se que la persona que conduirà el seu vehicle disposa de permís de conduir. En el cas d'estrangers que disposi d'autorització que l'habiliti a conduir a Espanya.

Descomptes

Si les multes es paguen en el termini de 20 dies comptats des de l'endemà de la notificació gaudiran de un 50% de descompte, excepte las generades por no identificar al conductor i les multes per portar inhibidor de radar, que no tindran aquest benefici.

Procés d'una multa

Quan es comet una infracció el procés s'inicia amb la denúncia. Es comunica mitjançant la "butlleta verda" de denúncia, que si es pot es lliura al conductor o es deixa al vehicle. També es pot denunciar mitjançant captació d'imatges (vídeo i foto-radar).

En el cas de cometre una infracció en una zona blava per sobrepassar el límit horari en la majoria de municipis hi ha la possibilitat d'anul·lació de la multa fent el pagament de l’import corresponent a la màquina d’expedició de tiquets, en la majoria de municipis no es podrà anul•lar, en els casos de multes per manca de comprovant horari.

Procediment sancionador

Inici del expedient sancionador

 • Amb la notificació en mà de la denuncia per part de l'agent, en el moment de la infracció, ja que es considerarà notificada i iniciat l'expedient sancionador.
 • En cas de l'impossibilitat de lliurar-la en el moment de infracció es farà la notificació de la denúncia al domicili que del conductor habitual, arrendatari a llarg termini o titular consti als registres de la Direcció general de trànsit.

Hi ha dos tipus de procediment sancionador: procediment abreujat i procediment ordinari.

Quan es rep la notificació hi ha 20 dies naturals per pagar les multes amb un descompte del 50% o per presentar al·legacions:

 • Si és paga acaba la via administrativa i no pot presentar al•legacions, en cas que es formulin es consideraran no presentades. Només pot presentar recurs contenció administratiu directament. PROCEDIMENT ABREUJAT.
 • Si no paga i al·lega rebrà com a resposta la resolució estimatòria o la proposta de sanció quan la resolució sigui desestimatòria i tindrà un termini d’audiència de 15 dies naturals on podrà presentar novament al·legacions aportant noves probes. Si no presenta noves al·legacions rebrà la resolució sancionadora i finalitzarà la via administrativa. Contra aquesta resolució podrà presentar recurs potestatiu de reposició o directament recurs davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu. Si presenta noves al·legacions rebrà la resolució sancionadora i finalitzarà la via administrativa. Contra aquesta resolució podrà presentar recurs potestatiu de reposició o directament recurs davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu. PROCEDIMENT ORDINARI. La notificació de la sanció va sempre sense descompte
 • En el procediment ordinari si presenten al·legacions en el termini de 20 dies naturals es paralitza el procediment sancionador fins a la seva resolució.

Notificacions

Les denuncies per infraccions lleus, greus o molt greus sense pèrdua de punts lliurades a mà o notificades al domicili (excepte les multes generades per no identificar al conductor i les d'inhibidors de radar) tindran dos dates per fer el pagament:

 • Si el pagament es realitza en el termini de la primera data (20 dies naturals), l'import de la denuncia es reduirà en un 50 %, i l'infractor renúncia a formular al·legacions i a identificar el conductor en el seu cas.
 • En el següent termini no existeix el descompte. Si no paga ni fa al·legacions passarà al procediment executiu. Si no realitza el pagament però si que presenta al·legacions en el termini de 20 dies naturals, el procediment es paralitza fins que es resolguin les al·legacions. La resolució no admetrà recurs de reposició.

Les denúncies generades per no identificar conductor, les relatives a portar instal·lat inhibidor de radar, i les greus i molt greus amb pèrdua de punts notificades en domicili, sempre seguiran el procediment ordinari.

Període voluntari de pagament

BASE-Gestió d’Ingressos disposa de 3 mesos a partir de la data de la infracció per notificar la denúncia en casos d'infraccions lleus, 6 mesos en casos d'infraccions greus i molt greus, sempre que no hagin estat notificades a l’acte per l’agent denunciant o el presumpte infractor no hagi presentat al·legacions.

BASE-Gestió d’Ingressos notificar les denuncies mitjançant el Servei de Correus al domicili de l'infractor. Si el primer intent de notificació no dóna resultat s'intenta una segona vegada en hora i dia diferents. Si fets els dos intents no s'ha pogut notificar es publicarà al TEU (Tauler Edictal Únic) es considerarà notificada i s'iniciarà l'expedient sancionador.

Un cop s'ha produït la notificació, hi ha 20 dies naturals per fer al·legacions o fer el pagament amb el descompte. Si es realitza alguna al·legació contra una denúncia i/o sanció és indispensable que hi figuri el número d'expedient de la denúncia, la matrícula i la data de la infracció.

Altres qüestions d’interès

Es poden formular diferents multes en un mateix dia a diferents trams d'una via per on s'ha circulat. Exemple: en una via hi pot haver diferents radars de control de la velocitat a diferents trams. L'infractor rebrà tantes denúncies com fotografies s'hagin fet al llarg de la via, perquè correspondran a trams diferents. Un altre exemple seria no respectar diversos semàfors el mateix dia, etc.

Es considera parada la immobilització breu del vehicle per recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes. El conductor ha de romandre dins o al costat del vehicle en situació de poder-lo retirar quan sigui requerit. Un dels casos en què es considera parada sinó estacionament es quan el vehicle es troba en doble fila.

Es considera estacionament la immobilització perllongada del vehicle que ha de complir les disposicions vigents. El vehicle haurà d'immobilitzar de manera que no pugui desplaçar-se espontàniament ni ser mogut per tercers.

Les infraccions relatives a la conducció havent ingerit begudes alcohòliques o a l'obligació de sotmetre's a les proves de detecció alcohòlica, tenen la consideració d'infraccions molt greus. Grau d'alcoholèmia que comporta infracció (RD 1428/2003 de 21 de novembre):

 • Conductors de vehicles i bicicletes: superior a 0,25 mg/l d'alcohol en aire expirat (0,5 g/l en sang).
 • Conductors de camions de PMA superior a 3.500 kg, conductors d'autobús o vehicle de servei públic, de transport escolar i de menors o mercaderies perilloses, de vehicles d'urgències o transport especial i conductors de tot tipus de vehicle amb antiguitat del permís de conduir inferior a 2 anys: superior a 0,15 mg/l d'alcohol en aire expirat (0,3 g/l en sang).

Les infraccions relatives a conducció sota els efectes d'estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, així com la infracció de l'obligació de sotmetre's a les proves per detectar-los, tenen la consideració d'infraccions molt greus.

Es tractaria de conductors de vehicles o bicicletes que hagin ingerit o incorporat al seu organisme psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, en qualsevol cas, els medicaments o altres substàncies sota l'efecte dels quals s'alteri l'estat físic o mental apropiat per circular sense perill.

Període de constrenyiment

Quan el termini de pagament de la notificació de la sanció ha finalitzat, s'inicia el període executiu de cobrament de les sancions.

El procediment de constrenyiment es començarà mitjançant una provisió de constrenyiment, dictada pel tresorer de BASE-Gestió d’Ingressos, notificada a l'obligat tributari en que s'identificarà el deute pendent. Es liquiden els recàrrecs del període executiu i se li requereix que efectuï el pagament. Si l'obligat tributari no efectua el pagament en els terminis fixats, es procedirà a l'embargament dels seus béns.

El recàrrec executiu serà del 5% i s'aplicarà quan pagui el deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la provisió de constrenyiment.

Si es notifica la provisió de constrenyiment el recàrrec reduït serà del 10% i s'aplicarà quan es pagui el deute no ingressat en període voluntari i el recàrrec abans de la finalització del termini per al pagament del deute.

El recàrrec de constrenyiment ordinari serà del 20% de l'import del deute no ingressat. El recàrrec de constrenyiment ordinari és compatible amb els interessos de demora comptats des del final del període voluntari. Passat el termini fixat en la provisió de constrenyiment sense que s'hagi fet l'ingrés, es dictarà una provisió que ordeni l'embargament de béns i drets.

BASE-Gestió d’Ingressos investigarà possibles comptes de l'interessat on poder fer l'embargament per l'import del deute. Quan es dicta l'ordre d'embargament, el compte bancari tindrà una retenció de l'import del deute durant 20 dies. Aquest embargament només s'aturarà si es presenta un recurs acompanyat d'un aval bancari.

Si no fos possible el cobrament del deute mitjançant l'embargament del compte bancari, es pot procedir a l'embargament del vehicle, per la qual cosa se'n dictarà una ordre de recerca i captura del mateix. També es pot procedir a l'embargament d'altres béns.

Motius de reclamació fora del període voluntari de pagament

Contra la provisió de constrenyiment només seran admissibles els motius de reclamació següents:

a. Pagament o extinció del deute.
b. Prescripció.
c. Fraccionament o ajornament.
d. Manca de notificació de la liquidació o suspensió de la notificació.
e. Defunció de l'infractor.
f. Destrucció del vehicle abans de la data de la infracció.
g. Error manifest a la matrícula.
h. Documents que justifiquin la venda del vehicle abans de la data de la infracció.
i. Error al nom o els cognoms.
j. Qualsevol altra al•legació que es vulgui fer estarà fora de termini.

Contra la diligència d'embargament només són admissibles els motius d'oposició següents:

k. Extinció del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
l. Falta de notificació de la provisió de constrenyiment.
m. Incompliment de les normes reguladores de l'embargament que conté la Llei general tributària.
n. Suspensió del procediment de recaptació.

Prescripció i caducitat

Les infraccions lleus prescriuen en el termini de 3 mesos i les greus i molt greus en el de 6 mesos. El còmput de la prescripció s'inicia el dia de la denuncia i s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la que en tingui coneixement el denunciat.

L'expedient ha caducat quan ha passat 1 any des que es va iniciar el procediment i l'administració no ha dictat resolució sancionadora.

La prescripció d'una sanció en executiva és de quatre anys.

Pagament de multes de trànsit

L’import de la multa s’ha de fer efectiu, sense cap reducció, durant el 15 dies naturals següents a la notificació de la resolució sancionadora o en aquells supòsits en que la resolució sancionadora s’entén produïda passats 30 dies naturals des de la notificació de la denuncia.

Si en aquest termini no se satisfà la multa, s’inicia la via executiva, i el deute es veu incrementat amb els recàrrecs, els interessos i les costes que siguin procedents.

On s’ha de pagar i com?

A les entitats col·laboradores indicades en el butlletí de denúncia o la notificació i segons la modalitat escollida:

Cal disposar del butlletí de denúncia o la notificació que BASE envia per certificat amb justificant de recepció a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol·licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Regulació de les multes

Les multes de trànsit estan regulades per: