IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mècànica

Què és l’IVTM?

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) és l’impost que grava la titularitat dels vehicles aptes per circular per les vies públiques.

Qui l’ha de pagar?

Aquest impost, l’han de pagar anualment els propietaris de vehicles donats d'alta a la Direcció General de Trànsit, com a titulars del vehicle (persona física o jurídica que consta en el permís de circulació del vehicle), i que no els sigui d’aplicació cap de les exempcions establertes en l’article 93 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

Quan s’ha de pagar?

Cada ajuntament determina en les ordenances fiscals les dates del pagament. Finalitzat el període de pagament en voluntària, el deute serà exigit en via executiva, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

On s’ha de pagar i com?

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol•licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Exemple de carta de pagament (pdf)

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.

Regulació de l’IVTM

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica està regulat per: