ICIO - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Què és l’ICIO?

L’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO) és un impost de caràcter potestatiu, el fet imposable del qual és la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal•lació o obra, per a la qual s’exigeixi obtenir la llicència d’obres o urbanística, i l’expedició d’aquesta correspongui a l’ajuntament.

Qui l’ha de pagar?

Aquest impost, l’han de pagar, a títol de contribuents, les persones propietàries de la construcció, instal•lació o obra, siguin o no propietaris de l’immoble sobre el qual es porti a terme.

Ara bé, quan la construcció, instal•lació o obra no sigui realitzada pel propietari, l’hauran de pagar, a títol de substitut, les persones que sol•licitin les llicències corresponents o realitzin les construccions, instal•lacions o obres.
 

Quan s’ha de pagar?

Cada ajuntament determina en les seves ordenances fiscals la regulació del tribut, i en conseqüència el règim de liquidació i el termini de pagament. Finalitzat el període de pagament en voluntària el deute serà exigit en via executiva amb el seu corresponent recàrrec i, si escau, amb els interessos de demora.

On s’ha de pagar i com?

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol•licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Exemple de carta de pagament (pdf)

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.

Regulació de l’ICIO

L’impost sobre construccions, instal•lacions i obres està regulat per: