IAE - Impost sobre activitats econòmiques

Què és l’IAE?

L’impost sobre activitats econòmiques (IAE) és l’impost que grava l’exercici, en el territori nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques.

Qui l’ha de pagar?

Aquest impost, l’han de pagar anualment les persones físiques o jurídiques que exerceixen una activitat empresarial, professional o artística, i que no estiguin incloses en cap de les exempcions establertes en l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Quan s’ha de pagar?

Cada ajuntament determina en les ordenances fiscals les dates del pagament. Finalitzat el període de pagament en voluntària, el deute serà exigit en via executiva, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

On s’ha de pagar i com?

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol•licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Exemple de carta de pagament (pdf)

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.

Regulació de l’IAE

L’impost sobre activitats econòmiques està regulat per:

  • El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (articles 78 a 91, 134, disposicions addicionals 10a i 12a, disposicions transitòries 4a, 13a i 17a, i disposició final única);
  • La Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (disposicions addicionals 3a, 4a i 10a);
  • El Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost;
  • El Reial decret legislatiu 1259/1991, de 2 d’agost, pel qual s’aproven les tarifes i la instrucció de l’impost, corresponents a l’activitat ramadera independent;
  • Les ordenances fiscals dels ajuntaments, on es poden fixar els coeficients de situació i les bonificacions aplicables (amb els límits marcats per la llei) i la resta d’aspectes substantius i formals per la seva gestió i recaptació;
  • El Reial decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten normes per a la gestió de l’impost sobre activitats econòmiques i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal;
  • El Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs;
  • L’Ordre HAC/85/2003, de 23 de gener, per la qual es determinen els supòsits en els quals els subjectes passius de l’impost han de presentar una comunicació en relació a l’import net del volum de negoci i s’aprova el model d’aquesta comunicació;
  • L’Ordre HAC/2572/2003, de 10 de setembre, per la qual s’aprova el model 840 de declaració de l’impost i s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació telemàtica.