Subhastes

Les subhastes són vendes públiques al millor postor. L'acte de la subhasta és públic i per tant poden assistir totes les persones que hi estiguin interessades. S'hi pot participar de forma presencial a la sala o bé participant en sobre tancat.

Qui desitgi licitar en sobre tancat, haurà de presentar la seva oferta, a les dependències dels serveis centrals de BASE situades al C. de Pere Martell, 2, 43001 Tarragona, de dilluns a divendres de 09.00h a 14.00h, fins una hora abans del començament de la subhasta, sense perjudici que pugui participar personalment en la licitació amb postures superiors a la del sobre.

Consulta les Condicions generals de la subhasta.

Adjudicació directa

L'adjudicació directa es realitza quan la subhasta ha estat deserta. Consisteix en formular ofertes dins d'un sobre tancat i resulta adjudicatari dels béns la persona que hagi presentat la millor oferta econòmica. En el cas d'haver-hi més d'una oferta amb el mateix import, l'adjudicatari serà el que hagi presentar primerament la seva oferta.

Les ofertes s’han de presentar en sobre tancat, a les dependències de serveis centrals de BASE situades al C. de Pere Martell, 2, 43001 Tarragona, de dilluns a divendres de 09.00h a 14.00h, des de la data de realització de la subhasta que ha quedat deserta fins a tres mesos més tard, prorrogables de mes a mes fins un màxim de sis mesos. Si la mesa considera que els béns objecte d'alienació directa poden perdre valor de mercat pel transcurs del temps, podrà acordar l'adjudicació dels béns en el termini d'un mes, prorrogable mes a mes, fins un màxim de sis mesos a comptar des de la data de realització de la subhasta.

Descàrrega d'impresos