Terminis de resolució de procediments

Informació aprovada pel Consell Rector de data 19/01/2011

PROCEDIMENT TERMINI DE RESOLUCIÓ SENTIT DEL SILENCI ÒRGAN COMPETENT
1.- De nul·litat (article 217.6è LGT) 1 any Desestimatori Consell Rector (article 6.11è Estatuts)
2.- Rectificació d’errors (article 220.2n LGT) 6 mesos Desestimatori President (article 9 Estatuts)
3.- Sol·licitud de beneficis fiscals (136.4t RGIT) 6 mesos Desestimatori President (article 9 Estatuts)
4.- Sol·licitud fraccionaments i ajornaments (article 52.6è RGR) 6 mesos Desestimatori Tresorer (article 15.3r Reglament)
5.- Devolució d’ingressos indeguts (220.2n i 221.1r in fine LGT) 6 mesos Desestimatori Tresorer (article 15.3r Reglament)
6.- Recurs de reposició (article 14.2n.l TRLHL) 1 mes Desestimatori President / Tresorer / Inspector cap depenent de qui dicti l’acte recorregut
7.- Sol·licitud de compensació (article 56.7è RGR) 6 mesos Desestimatori Tresorer (article 15.3r Reglament)
8.- Rectificació d’autoliquidacions (article 128.4t RGIT) 6 mesos Desestimatori President (article 9 Estatuts)
9.- Sol·licitud de compte corrent tributari (140.3r RGIT) 3 mesos Desestimatori President (article 9 Estatuts)
10.- Terceries (120.2n RGR) 3 mesos Desestimatori President (article 9 Estatuts)
11.- Sol·licitud pagament en espècie (40.3r RGR) 6 mesos Desestimatori President (article 9 Estatuts)
12.- Sol·licitud responsabilitat patrimonial (articles 142.7è LRJAPiPAC i 13.3r RD 429/1993) 6 mesos Desestimatori President <10% Recursos ordinaris
Consell Rector > 10% Recursos ordinaris
13.- Recurs de reposició (article 52 LBRL, 104.2 LGT i 117.2 LRJAPiPAC 1 mes Desestimatori Aquell qui hagi dictat l’acte objecte del recurs
14.- Sol·licitud reclamació prèvia via civil (article 124.2n LRJAPiPAC) 6 mesos Desestimatori President <10% Recursos ordinaris
Consell Rector > 10% Recursos ordinaris
15.- Sol·licitud reclamació prèvia via laboral (article 125.2n LRJAPiPAC) 1 mes Desestimatori President (article 9 Estatuts)
16.- Sol·licitud de suspensió via recurs (111.3r LRJAPiPAC) 30 dies Estimatori Aquell qui hagi dictat l’acte objecte de sol·licitud de suspensió