Sol·licituds i recursos

Llista de les sol•licituds i recursos que es poden formular:

On s’han de presentar?

Com s’han de presentar?

  • Personalment, en horari d’atenció al públic (9h - 14h).
  • Per correu ordinari o certificat.
  • Telemàticament, mitjançant la Seu electrònica de BASE.

Domicili on es fan les notificacions

Les resolucions, oficis o requeriments emesos per BASE, es notifiquen al domicili fiscal designat amb aquesta finalitat en l’escrit presentat o, si no, en el domicili de què es tingui coneixement. En els casos en què es designi a un representant, la notificació es dirigirà a aquest, al domicili indicat a tals efectes.

Models d’escrits