Pagament de tributs i altres ingressos

Què és?

El pagament, en període voluntari i executiu, s’efectua per cancel•lar el deute pendent dels tributs i multes de circulació dels municipis que han delegat la recaptació a BASE.

Qui?

Qualsevol persona interessada a realitzar el pagament.

On i com?

A les entitats col·laboradores indicades en la carta de pagament i segons la modalitat escollida:

Cal disposar de la carta de pagament que BASE envia per correu ordinari a fi de facilitar al contribuent aquest tràmit. Si no es rep, cal sol•licitar-ne un duplicat a qualsevol de les oficines de BASE.

Exemple de carta de pagament (pdf)

Avís: El pagament s’ha d’efectuar dins del termini indicat en la carta de pagament. Si ja ha transcorregut aquest termini, es pot sol·licitar un nou document per pagar segons la situació del vostre expedient.