Gestió i recaptació voluntària

Què és la recaptació tributària?

La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives per cobrar els deutes tributaris, i es pot realitzar en període voluntari, amb el pagament en els terminis previstos en l’article 62 (voluntària) de la Llei 58/2003, general tributària, o en període executiu, amb el pagament o través del procediment administratiu de constrenyiment.

La recaptació tributària està regulada per la Llei 58/2003, general tributària,  de 17 de desembre, i pel Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret legislatiu 939/2005, de 29 de juliol.

Quina diferència hi ha entre un rebut, una liquidació i una autoliquidació?

  • Un rebut està relacionat amb un pagament corresponent a un padró periòdic, de caràcter col•lectiu. Els rebuts no es notifiquen individualment, sinó a través d’edictes de cobrament col•lectiu inserits en el Butlletí Oficial de la Província.
  • Una liquidació tributària és un pagament fora d’un padró periòdic, de caràcter col•lectiu, que es notifica de forma individual.
  • Una autoliquidació és una declaració d’un pagament reconegut per una ordenança fiscal, davant l’ajuntament o BASE-Gestió d’Ingressos. L’autoliquidació sempre té caràcter de liquidació provisional fins que l’Administració dicta la liquidació definitiva corresponent.

Quins terminis hi ha per pagar en voluntària?

Els terminis per pagar en voluntària depenen de si el deute s’exigeix per mitjà de rebuts, liquidacions o autoliquidacions.

  • Rebuts: s’ha de fer en el termini de dos mesos; si bé, en tractar-se d’un pagament que respon a un padró periòdic de caràcter col•lectiu, el termini queda pendent del que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província.
  • Liquidació: el termini de pagament queda establert en l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
    • Si la notificació de la liquidació es fa entre el dia 1 i el 15, el termini de pagament és entre el dia en què s’ha fet la notificació i el dia 20 del mes posterior i, si aquest no és hàbil, fins al dia hàbil següent. 
    • Si la notificació de la liquidació es fa entre el dia 16 i l’últim del mes, el termini de pagament és entre el dia en què s’ha fet la notificació i el dia 5 del segon mes posterior i, si aquest no és hàbil, fins al dia hàbil següent.
  • Autoliquidacions: el termini de pagament de les autoliquidacions està limitat al seu pagament immediat.

Què passa si no es paga en termini voluntari?

Un cop finalitzat el període de pagament voluntari --l’endemà mateix--, ja s’haurà de pagar el recàrrec reduït del 5%.

Si s’ha domiciliat el pagament, s’ha de rebre algun document per pagar?

Si s’ha domiciliat el pagament, tan sols es rebrà el càrrec corresponent en el compte. L’entitat financera s’encarregarà de lliurar el document acreditatiu del pagament.

Si no s’ha domiciliat el pagament, què s’ha de fer?

BASE-Gestió d’Ingressos envia un document per recordar el pagament, amb el qual es pot dur a terme en qualsevol de les entitats financeres que s’hi especifiquen, ja sigui en efectiu o mitjançant càrrec en el compte.

Si no es rep aquest document, cal adreçar-se a qualsevol de les oficines de BASE-Gestió d’Ingressos i sol•licitar-ne una còpia per fer el pagament.

Com es pot saber l’import que s’ha de pagar?

L’import que s’ha de pagar es pot comprovar a partir dels tipus i tarifes que hagi publicat l’ajuntament en el BOP abans del 31 de desembre de l’any anterior. D’aquesta manera, segons la tipologia del fet imposable pel qual es tributa, es pot determinar la quota íntegra que és d’aplicació.

En impostos com l’IBI, s’han de tenir en compte els increments dels valors cadastrals que es publiquen en el BOE amb la Llei de pressupostos de l’Estat per a tots els immobles estatals.

Si no s’està conforme amb el deute que es reclama, què es pot fer?

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix que si no s’està conforme amb les dades del rebut o amb el procediment de recaptació en voluntària, es pot presentar un recurs de reposició contra els actes derivats dels tributs. Un cop adoptada la resolució corresponent, es notificarà a la persona interessada.

Ara bé, s’ha de tenir en compte que la interposició del recurs no paralitza el procediment de recaptació. Per tant, si no s’aporta la garantia corresponent o es satisfà el deute, s’actuarà per via executiva i, si el recurs es desestima, contra el patrimoni de la persona interessada.

Es pot ajornar i fraccionar el pagament d’un deute en voluntària?

Els deutes tributaris que estiguin en període voluntari es poden ajornar o fraccionar, amb la sol•licitud prèvia de l’obligat tributari, quan la seva situació economicofinancera li impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis establerts.

Tanmateix, cal tenir en compte que els deutes ajornats o fraccionats s’han de garantir. Si la totalitat del deute ajornat o fraccionat es garanteix amb aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, o mitjançant certificat d’assegurança de caució, l’interès de demora serà l’interès legal que correspongui fins a la data del seu ingrés.

Les sol•licituds en període voluntari es poden presentar fins al mateix dia en què finalitza el període de pagament en voluntària, però l’ajornament o fraccionament no s’entendrà concedit fins al moment en què s’aporti la garantia corresponent.